Dear reader,

This site is mainly intended as a reference for our publications, and also for visitors to the site who are interested in the article and/or extended photographic impression of the event, exercise or occasion. It is possible that an article has already been published but cannot yet be found on this site. In that case we do our best to add the material  as soon as possible.

It can also sometimes occur that an expected publication is temporarily postponed due to actuality that has priority. Such a decision is never taken by us, the editorial staff of the medium is always ultimately responsible at all times. In such cases we advise you to visit the site regularly.

Yours sincerely,

Dutch Defence Media.

  Geachte lezer,

Deze site is hoofdzakelijk bedoeld als referentie voor onze publicaties, en daarnaast voor de bezoekers van de site die geïnteresseerd zijn in het artikel en/of een uitgebreide fotografische impressie van het evenement, de oefening of de gebeurtenis. Het kan voorkomen dat een artikel al is gepubliceerd maar nog niet op deze site te vinden is. In dat geval doen we ons best het materiaal zo spoedig mogelijk toe te voegen.

Het kan soms ook voorkomen dat een verwachte publicatie tijdelijk wordt uitgesteld door gebeurtenissen die voorrang moeten hebben vanwege bijvoorbeeld de actualiteit. Zo’n beslissing wordt niet door ons genomen, de eindredactie van het medium is altijd ook eindverantwoordelijke in alle gevallen. We adviseren u om in zulke gevallen de site regelmatig te bezoeken.

Met vriendelijke groeten,

Dutch Defence Media.

Disclaimer

Legal protection:

All texts, images and animations and the way in which they are displayed on the website are subject to copyright or other legal protection of intellectual property. Information on this website, regardless of the appearance mat not be reproduced, transported, stored or distributed without prior written permission of Dutch Defence Media. Making changes to the content of this website is explicitly prohibited at all times but consultation on this subject is of course negotiable with us. Attempts have been made to provide as varied variation as possible of the articles published by us by means of, amongst other things, mainly own material or the material made available and provided by publishers. We strive to make the data on the site as close to reality as possible. The guarantee that images and descriptions deviate from reality can never be given because on one hand we are dependent on information obtained, and on on the other hand data can already be overtaken by current events or through current changes.

Liability: 

Dutch Defence Media is not liablefor any damage that rises as a result of a visit to this site or from relying on incorrect information on this site unless it is legally established that Dutch Defence Media can be blamed on intent or gross negligence any way for damage, which directly or indirectly arises as a result of visiting this website or as a result of descending on incorrect information on this site unless it would be determined by right that Dutch Defence Media set-up or grove failure can be blamed. Some information on the site may therefor be incorrect, due to environmental or organizational changes, modifications which have occurred already before or after the moment of publication. Dutch Defence Media reserves the right to make changes to the website without prior notice. Dutch Defence Media is not responsible for possible viruses if these would occur despite of control measures, or otherwise digital damage or hacks if these occur through DutchDefenceMedia.com.

This website also contains hyperlinks to other websites. Dutch Defence Media is in no way responsible for the accuracy, authenticity of the information on these sites, or for the possible concequences of a visit to such websites and damage and/or completeness of a visit to such coupled links directly or via the site DutchDefenceMedia.com itself.

Wettelijke bescherming: 

Alle teksten, beeldmateriaal en animaties en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Dutch Defence Media. Het aanbrengen van wijzigingen aan inhoud van deze website is ten alle tijden uitdrukkelijk verboden, maar overleg hierover is uiteraard bespreekbaar met ons. Getracht is een zo afwisselend mogelijke variatie te geven van de door ons gepubliceerde artikelen middels o.a. voornamelijk eigen materiaal of het door uitgevers beschikbaar gestelde materiaal. We streven er naar om de gegevens op de site zoveel mogelijk de werkelijkheid te doen benaderen. Garantie dat afbeeldingen en omschrijvingen ergens van de werkelijkheid afwijken kan nooit worden gegeven daar we enerzijds afhankelijk zijn van verkregen informatie en aan de andere kant kunnen gegevens inmiddels al zijn ingehaald door de actualiteit of bepaalde gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid: 

Dutch Defence Media is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Dutch Defence Media opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Sommige informatie op de site kan dus onjuist zijn door omgevings-, of organisatie-wijzigingen die zich hebben voorgedaan reeds voor of na het moment van publicatie. Dutch Defence Media behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen op de website. Dutch Defence Media is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen of anderszins al of niet digitale schade of hacks indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op of via de website DutchDefenceMedia.com zouden voorkomen.

Deze website bevat tevens hyperlinks naar andere websites. Dutch Defence Media is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites en schade en/of info verkregen via de koppeling(en) met de site DutchDefenceMedia.com zelf.